ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 پنجشنبه, 27 تیر 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ج ـ نوسازی‌ ، بازسازی و تعمیرات اساسی وسایل و تجهیزات خارج از مقدورات نیروهای مسلح برابر دستورالعمل ابلاغی‌ستاد کل‌.

د ـ پشتیبانی فنی‌ ، آموزشی و تعمیراتی خدمات کامپیوتری نیروهای مسلح‌.

تبصره ـ نحوه و چگونگی پشتیبانی برابر دستورالعملی است که توسط وزارت تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.

هـ ـ هدایت و هماهنگ نمودن امور تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به وزارت برابر مصوبات وخط‌مشی فرماندهی کل و بهره‌گیری از امکانات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنعتی کشور.

تبصره ـ مراکز مذکور مکلفند همکاری ‌های لازم را در زمینه بهره‌گیری صنعت نظامی از امکانات آنها به عمل آورند. موارد وچگونگی آن بر حسب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و ـ آموزش و تربیت کادر متخصص و مورد نیاز وزارت و سازمان‌های وابسته و سازماندهی عناصر سازمانی تابعه و وابسته‌.

ز ـ کسب آگاهی از پیشرفت‌های حاصله از صنایع نظامی و شناخت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته در جهان‌.

ح ـ انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها براساس تدابیر فرماندهی‌کل و سیاست کلی و خط‌مشی دولت جمهوری اسلامی ایران‌.

تبصره ـ کلیه خریدهای خارجی اقلام دفاعی مورد نیاز نیروهای انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها ، نهادها و سازمان‌های کشور نیزصرفا از طریق این وزارت انجام خواهد گرفت‌.

ط ـ تهیه‌ ، تامین و خرید داخلی اقلام مشترک مورد نیاز نیروهای نظامی به تشخیص ستاد کل به استثناء سوخت و مواد فاسدشدنی و همچنین انجام کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز وزارت‌.

تبصره 1 ـ وزارت می‌تواند تامین بخشی از اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسوولیت و تعیین خط‌مشی به نیروهای نظامی‌تفویض نماید. موارد و چگونگی آن توسط دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب‌فرماندهی کل می‌رسد.

تبصره 2 ـ خریدهای داخلی اقلام غیر مشترک (خاص‌) مورد نیاز هر نیرو براساس دستورالعمل ستادکل توسط همان نیرو وهمچنین کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز سازمان‌های وابسته به وزارت از طریق سازمان‌های مزبور صورت خواهد گرفت‌.

ی ـ تهیه و تنظیم لوایح مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها براساس تدابیر کلی فرماندهی کل‌ ،پیگیری جهت سیر مراحل قانونی‌ ، ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران از طریق ستاد نیروهای نظامی و نظارت بر اجرای‌ قوانین و مقررات‌.

ک ـ دفاع از نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی‌.

ل ـ اداره امور حقوق املاک نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها از نظر حقوقی و قانونی‌.

م ـ تهیه و تامین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تاسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط‌ مشی فرماندهی کل در چهارچوب ضوابط و سیاست ‌های وزارت مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه‌.

تبصره ـ وزارت می‌تواند احداث ساختمان‌ها و تاسیسات نیروهای نظامی و یا برخی از آنها را برابر مصوبات فرماندهی کل‌ ،با حفظ مسوولیت و نظارت به نیروهای نظامی محول نماید.

ن ـ تهیه و تامین نقشه‌های نظامی و مرزی کشور و خدمات جغرافیایی مورد نیاز نیروهای مسلح‌.

تبصره ـ سایر دستگاه‌ها که در تهیه خدمات نقشه‌برداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل‌نقشه‌ها حاوی نقاط نظامی و مرزی باشند ، بایستی اینگونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آیین ‌نامه اجرایی مربوطه توسط‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه‌ و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س ـ تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها اعم از کادر ثابت‌ ، پیمانی‌ ، وظیفه واعضای ویژه بسیج‌ ، بازنشستگان‌ ، وظیفه ‌بگیران‌ ، مستمری ‌بگیران و عایله تحت تکفل آنها.

ع ـ تامین نیازهای درمانی پرسنل و اداره امور بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های وزارت و سازمان‌های وابسته‌.

ف ـ انجام امور بیمه و بازنشستگی‌ ، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها.

ص ـ تامین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند (س‌) بالا و عایله تحت تکفل آنان‌.

ق ـ تامین و حفاظت فیزیکی اماکن و تاسیسات وزارت و سازمان‌های وابسته‌.

ر ـ آموزش و آماده سازی پرسنل کادر ثابت وزارت و سازمان‌های وابسته در رسته‌های رزمی جهت پذیرش مسوولیت ‌های ‌محوله در جنگ با همکاری نیروهای مسلح‌.

ماده 5 ـ به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌های وابسته در زمینه‌های امنیتی‌ ، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز به نام سازمان حفاظت و اطلاعات تشکیل می‌گردد که مأموریت و وظایف قانونی سازمان‌های مشابه ‌در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت‌.

تبصره ـ رییس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 6 ـ به منظور رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در وزارت و سازمان‌های وابسته‌ ، سازمانی وابسته به وزارت باسلسله مراتب مستقل و متمرکز به نام سازمان عقیدتی ـ سیاسی تشکیل می‌گردد که مأموریت و وظایف قانونی سازمان‌های ‌مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت‌.

تبصره ـ رییس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 7 ـ در اجرای بندهای ( ب‌ ، ه‌ ، و ، ز ) ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل موسسه‌های به نام موسسه آموزشی  وتحقیقاتی صنایع دفاع می‌نماید.

تبصره 1 ـ اساسنامه موسسه مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزیر تهیه و به تصویب کمیسیون امور دفاعی‌ مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره 2 ـ کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقاتی وزارتین دفاع و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها از طریق این موسسه‌ هدایت و اداره می‌شوند.

ماده 8 ـ در اجرای بند ( م‌ ) ماده 4 این قانون‌ ، وزارت اقدام به تشکیل شرکت دولتی به نام شرکت مهندسی و ساختمان‌ می‌نماید. اساسنامه این شرکت حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزیر تهیه و جهت تصویب به هیات دولت ارایه می‌شود.

ماده 9 ـ در اجرای بند ( س‌ ) ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل سازمان واحدی به نام سازمان تامین خدمات درمانی ‌پرسنل نیروهای مسلح می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب مجلس شورای ‌اسلامی خواهد رسید.

ماده 10 ـ در اجرای بند ( ص‌ ) ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تاسیس شرکت تعاونی پرسنل نیروهای مسلح می‌نماید.

ماده 11 ـ در اجرای بند ( ن‌ ) ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل سازمانی به نام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح‌می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما