ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 جمعه, 24 آبان 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ب‌ ـ در مورد وجه‌ یا مال‌ موضوع‌ قبوض‌ اقساطی‌ از ثبت‌ محل‌ و در این‌ مورد باید عین‌ تصویر گواهی‌ شده‌ قبوض‌ اقساطی‌ و سند پیوست‌ درخواست ‌نامه‌ به‌ ثبت‌ محل‌ داده‌ شود. در تهران‌ درخواست‌ نامه‌ اجرایی‌ قبوض‌ اقساطی‌ به‌ اجرا داده‌ می‌شود.(اصلاحی‌ 25.5.1376.)

ج‌ ـ در مورد مهریه‌ و تعهداتی‌ که‌ ضمن‌ ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و رجوع‌ شده‌ نسبت‌ به‌ منقول‌ و سایر تعهدات‌ (به‌ استثنای‌ غیرمنقول‌ ) از دفتری‌ که‌ سند راتنظیم‌ کرده‌ است‌ و نسبت‌ به‌ اموال‌ غیر منقول‌ که‌ به‌ ثبت‌ دفتر املاک‌ رسیده‌ است‌ از دفتر اسناد رسمی‌ تنظیم‌ کننده‌ سند.

د ـ در مواردی‌ که‌ موجر با درخواست‌، وصول‌ وجه‌ قبوض‌ اقساطی‌ فسخ‌ و تخلیه‌ مورد اجاره‌ را بخواهد باید به‌ دفتر اسناد رسمی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کند.

ماده‌ 2 ـ درخواست‌ نامه‌ طبق‌ فرم‌ مخصوص‌ تنظیم‌ می‌شود و باید شامل‌ نکات‌ زیر باشد

1 ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ و شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور آن‌ و محل‌ اقامت‌ درخواست‌ کننده‌ اجراییه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ او و شماره‌ دفترخانه‌ ای‌ که‌ سند درآن‌ ثبت‌ شده‌ و یا قبوض‌ اقساطی‌ که‌ صادر گردیده‌ است‌.

2 ـ نام‌ و محل‌ اقامت‌ متعهد و در صورت‌ فوت‌ متعهد نام‌ و مشخصات‌ ورثه‌ او و هرگاه‌ بین‌ ورثه‌ محجور یا غایب‌ وجود داشته‌ باشد باید نام‌ ومشخصات‌ نماینده‌ قانونی‌ محجور یا غایب‌ معین‌ گردد و متعهد له‌ یا نماینده‌ قانونی‌ او موظف‌ است‌ ورثه‌ متعهد را معرفی‌ و در این‌ مورد احتیاجی‌ به‌ گواهی‌ حصر وراثت‌ نیست‌ در صورت‌ عجز متعهد له‌ از معرفی‌ ورثه‌ ، دفترخانه‌ و اجرای‌ ثبت‌ تکلیفی‌ نخواهند داشت‌.( اصلاحی‌ 25.5.1376)

3 ـ موضوعی‌ که‌ اجرا آن‌ تقاضا شده‌ است ‌، اگر راجع‌ به‌ چگونگی‌ اجرا مورد درخواست‌ توضیحی‌ دارد باید قید کند.

4 ـ تصریح‌ به‌ مطالبه‌ خسارت‌ تاخیر تادیه‌ و اگر نخواسته‌ باشد باید آن‌ را نیز ذکر کند.

5 ـ شماره‌ و تاریخ‌ مستند درخواست‌ صدور اجراییه‌.

تبصره‌ ـ هر گاه‌ درخواست‌ اجرا از طرف‌ وکیل‌ یا مدیر شرکت‌ یا ولی‌ یا قیم‌ یا سایر نمایندگان‌ قانونی‌ متعهدله‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد باید مدارکی‌ که ‌صلاحیت‌ متقاضی‌ را محرز بدارد پیوست‌ شود و اگر اختیار انجام‌ تعهد با متعهدله‌ باشد با توجه‌ به‌ ماده‌ 226 قانون‌ مدنی‌(1) باید اخطار یا اظهارنامه ‌رسمی‌ را نیز که‌ طی‌ آن‌ مطالبه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ پیوست‌ درخواست‌ نامه‌ کند.

ماده‌ 3 ـ بستانکار با وثیقه‌ باید در درخواست‌ نامه‌ صدور اجراییه‌ از دفترخانه‌ نکات‌ ذیل‌ را بنویسد

1 ـ میزان‌ اصل‌ طلب‌.

2 ـ میزان‌ اجور عقب‌ افتاده‌ ( اگر قبوض‌ اقساطی‌ دارد باید رونوشت‌ یا فتوکپی‌ گواهی‌ شده‌ آن‌ را پیوست‌ کند).

3 ـ میزان‌ خسارت‌ تاخیر تادیه‌ تا روز درخواست‌ اجراییه‌.

تبصره‌ ـ در مورد بند (ه) ماده‌ واحده‌ مصوب‌ 26 5 1320 محاسبه‌ فیمابین‌ متعهد و متعهدله‌ تا تاریخ‌ صدور اجراییه‌ انجام‌ می‌شود. محاسبه‌ خسارت‌ تاخیر تادیه‌ در هر مورد با اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌ است‌.

ماده‌ 4 ـ سردفتر پس‌ از احراز هویت‌ درخواست‌ کننده‌ و اینکه‌ صلاحیت‌ برای‌ درخواست‌ صدور اجراییه‌ دارد رونوشت‌ سند را در برگهای‌ ویژه‌ ظرف‌ 24ساعت‌ با خط‌ خوانا در سه‌ نسخه‌ (اگر متعهد یکنفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه‌ متعلق‌ به‌ متعهد نباشد برای‌ هر یک‌ از متعهدین‌ و صاحب‌ وثیقه‌ دو نسخه‌ اضافه‌ می‌شود) تهیه‌ کرده‌ و موضوعی‌ را که‌ باید اجرا شود در محل‌ مخصوص‌ آن‌ نوشته‌ (در صورتی‌ که‌ در صدور آن‌ اشکالی‌ نباشد) ظرف‌ 48 ساعت‌ از تاریخ‌ وصول‌ تقاضا برگهای‌ اجراییه‌ را امضا کرده‌ و به‌ مهر ویژه‌ (اجرا شود) رسانیده‌ و برای‌ اجرا نزد مسوول‌ اجرا می‌فرستد و رسید دریافت‌می‌کند. عملیات‌ اجرایی‌ بلافاصله‌ آغاز می‌شود.

تبصره‌ اول‌ ـ هرگاه‌ سردفتر در صدور اجراییه‌ با اشکالی‌ روبرو شود باید از صدور آن‌ خودداری‌ کرده‌ و با طرح‌ صریح‌ اشکال‌ از ثبت‌ محل‌ استعلام‌ وکسب‌ تکلیف‌ نماید و ثبت‌ محل‌ مکلف‌ است‌ او را راهنمایی‌ کند و هرگاه‌ ثبت‌ محل‌ هم‌ با اشکال‌ مواجه‌ شود از ثبت‌ منطقه‌ کسب‌ تکلیف‌ خواهد نمود.

تبصره‌ دوم‌ ـ ورقه‌ اجراییه‌ را فقط‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتی‌ می‌توان‌ صادر کرد که‌ در سند منجزا قید شده‌ باشد.

تبصره‌ سوم‌ ـ در مواردی‌ که‌ مرجع‌ صدور اجراییه‌ اداره‌ ثبت‌ است‌ نیز مدلول‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌ های‌ مذکور فوق‌ رعایت‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ نسبت‌ به‌ معاملات‌ املاک‌ یک‌ نسخه‌ اجراییه‌ از دفتر اضافه‌ صادر می‌شود که‌ به‌ وسیله‌ مسوول‌ اجرا به‌ ثبت‌ محل‌ ارسال‌ می‌گردد و ثبت‌ محل ‌مکلف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ روز وضع‌ ثبتی‌ ملک‌ و حدود و مشخصات‌ آن‌ را به‌ اجرا اطلاع‌ دهد و تا وصول‌ این‌ اطلاع‌ جز ابلاغ‌ اجراییه‌ اقدامی‌ نمی‌شود.

ماده‌ 6 ـ در مورد قسمت‌ اخیر تبصره‌ 1 ماده‌ 34 مکرر اصلاحی‌ هرگاه‌ احد از ورثه‌ قبل‌ از صدوراجراییه‌ دین‌ مورث‌ خود را پرداخت‌ نماید پرداخت‌ کننده ‌به‌ عنوان‌ قایم‌ مقام‌ طلب‌ کار می‌تواند با توجه‌ به‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ مذکور و رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ علیه‌ سایر وراث‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ الارث‌ آنها مبادرت‌ به‌ صدور اجراییه‌ نماید.

ماده‌ 7 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ نیز مکلفند در موقع‌ صدور اجراییه‌ هر نوع‌ سند لازم‌ الاجرا صدور اجراییه‌ را در ملاحظات‌ ثبت‌ مربوطه‌ با ذکر تاریخ‌ قید وامضا نمایند.(اصلاحی‌ 25.5.1376)

ماده‌ 8 ـ در صورتی‌ که‌ متعهد له‌ فوت‌ کند، هر یک‌ از ورثه‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ گواهان‌ یا ارایه‌ شناسنامه‌ وراثت‌ خود را اثبات‌ کرده‌ و درخواست‌ صدور یاتعقیب‌ اجراییه‌ مورث‌ خود را در سهم‌ الارث‌ خود بکند ولی‌ پس‌ از اجرا اجراییه‌ وجه‌ یا مال‌ مورد تعهد به‌ اداره‌ ثبت‌ سپرده‌ می‌شود و تسلیم‌ آن‌ به‌ ورثه ‌موکول‌ به‌ ارایه‌ گواهی‌ حصر وراثت‌ و مفاصا حساب‌ مالیاتی‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 ـ در اسناد وثیقه‌ هرگاه‌ دارنده‌ حق‌ استرداد (اعم‌ از بدهکار اصلی‌ یا منتقل‌ الیه‌) با قید حق‌ بستانکار و ذکر تاریخ‌ انقضا مدت‌ اسناد با جلب‌ رضای‌بستانکار حق‌ استرداد خود را واگذار کند اجراییه‌ باید علیه‌ آخرین‌ منتقل‌ الیه‌ صادر و تعقیب‌ گردد.

ماده‌ 10 ـ در مورد سند متمم‌ که‌ مدیون‌ به‌ اعتبار وثیقه‌ سندی‌ که‌ قبل‌ از قانون‌ اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ دی‌ ماه‌ 51 تنظیم‌ گردیده‌ وام‌ جدیدی‌ از همان‌ بستانکار دریافت‌ می‌دارد صدور اجراییه‌ و عملیات‌ اجرایی‌تابع‌ آیین ‌نامه ‌اجرای‌ مفاد اسناد رسمی ‌مصوب ‌سال ‌1322 می‌باشد.

ماده‌ 11 ـ هرگاه‌ اجراییه‌ قبل‌ از اعلام‌ ورشکستگی‌ متعهد صادر و به‌ او ابلاغ‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ انجام‌ شده‌ باشد و حکم‌ بدوی‌ ورشکستگی‌ فسخ‌ و این‌ حکم‌ قطعی‌ شود، نیازی‌ به‌ تجدید عملیات‌ قانونی‌ انجام‌ شده‌ قبلی‌ نیست‌.

ماده‌ 12 ـ با ادعای‌ گم‌ شدن‌ قبوض‌ اقساطی‌ اجراییه‌ صادر نخواهد شد.

ماده‌ 13 ـ اجرای‌ ثبت‌ باید اجراییه‌ های‌ واصله‌ را به‌ ترتیب‌ تاریخ‌ وصول‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ کند.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما